Verhuurvoorwaarden Henk Wagenaar BV

 1. Object van deze overeenkomt 

Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van het op de offerte genoemde product met de daarbij vermelde werktuigen en/of  accessoires. 

 1. Levering en terug bezorging 

De huurder dient zelf het gehuurde product bij de verhuurder op te  halen, en bij beëindiging van het huurcontract aan de verhuurder terug  te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen de beide partijen is  overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of  terugbezorgen van het gehuurde product zal belasten. Ook in  laatstbedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het  gehuurde product voor eigen rekening en risico van de huurder. 

 1. Mogelijkheden van huurperioden 

De huur gaat in op de dag dat het huurmateriaal aan de huurder wordt  beschikbaar gesteld en eindigt, met de in achtneming van een minimum  termijn van 1 dag, op de dag dat het huurmateriaal aan de verhuurder  zijn magazijn word terug geleverd in behoorlijk gereinigde en  bedrijfsvaardige toestand. Een gedeelte van een dag wordt steeds voor een volle dag gerekend,  onder week een werkweek zijnde 5 dagen. 

 1. Controle op de goede staat van het product De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het gehuurde product op  gebreken te hebben gecontroleerd.
 2. Laden en lossen 

Indien de huurder bij het laden en/of lossen van het gehuurde product  gebruik maakt van de diensten van werknemers van verhuurder, worden  deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in  ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder,  ook terzake is huurder derhalve tegenover verhuurder aansprakelijk. 

 1. Kosten 

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige  behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte  werktuigen en/of accessoires, of enige andere oorzaak die niet als  normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan  afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. 

 1. Duur van de overeenkomst 

7.1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend van de datum, die op de offerte is vermeld. 

7.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het huurcontract geldt een gedeelte van een dag als een dag. 

 1. Afrekening. 

8.1 Rekeningen moeten per factuurdatum ( retourneren van de apparatuur ) zonder enige korting of compensatie worden voldaan. 

8.2 Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegenvordering van de huurder  op grond van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 1. Verplichtingen huurder 

De huurder is verplicht het gehuurde product slechts overeenkomstig de  bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: 9.1 Het gehuurde product overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van  het product zijn overhandigd, te behandelen. 

9.2 Geen veranderingen aan het gehuurde product aan te  brengen. 

9.3 De verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde  product te verschaffen. 

9.4 Aanspraken van derden op het gehuurde product af te  wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren. 

9.5 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend  met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen  geschieden. 

9.6 Huurder draagt er zorg voor dat de gehuurde goederen niet  toegankelijk zijn voor derden. 

 1. Meldingsverplichtingen huurder 

10.1 Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien  beslag word gelegd op huurders goederen of onroerende  goederen, of op het onderhavige gehuurde product, of  indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de  verhuurder dreigen te worden geschaad. Het zelfde geld in geval van faillissement van de huurder,  indien huurder surseance van betaling aanvraagt of bij betalingen om andere redenen heeft gestaakt. 

10.2 Indien de hierboven sub. 10.1 bedoelde gevallen is de  huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de  curator of bewindvoerder onverwijld onderhavige overeenkomst ter inzage te geven. 

 1. Schade en gebreken 

11.1 De huurder is verplicht elke schade na elk gebrek aan het  gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder  toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot  reparatie overgaan. 

11.2 Indien het gebrek of schade aan het gehuurde product  buiten de schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van het betreffende product gedurende de verdere duur van deze overeenkomst, mits voorradig. 

 1. Aansprakelijkheid  

Voor schade, die aan de huurder of aan derden direct of indirect  ingevolge het gebruik van het gehuurde product zou kunnen ontstaan, is  verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg  mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de  aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde product.  Huurder zal verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden  vrijwaren. 

 1. Opzegging 

13.1 Deze overeenkomst kan ten aller tijde door partijen met  onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door  de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van  het gehuurde product bij de verhuurder. Indien partijen zijn  overeengekomen, dat verhuurder bij beëindigen van deze  overeenkomst het gehuurde product bij de huurder zal  ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal  24 uur in acht te nemen. 

13.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zal het gehuurde  product in dezelfde conditie waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder  worden gesteld. Indien daarbij zal blijken, dat het product  gebreken vertoond of beschadigd is c.q. dat de huurder het  product niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de  verhuurder gerechtigd de reparatie c.q. reinigingskosten in  rekening te brengen. 

 1. Waarborg 

De waarborgsom kan contact of met een cheque worden voldaan. 

 1. Vervanging 

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde  product aan de verhuurder terug te ( laten ) bezorgen, dient huurder aan  verhuurder een door verhuurde te bepalen schadevergoeding te betalen,  ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde product,  onverlet de verplichting tot betaling der huurpenningen. 

 1. Diversen 

Wijzigingen en aanvullingen of de annuleringen van de overeenkomst zijn  slecht geldig indien schriftelijk overeengekomen. 

Mondelingen nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze  overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met  bovenstaande bepalingen in strijd zijn. 

 1. Geschillen 

17.1 voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en  verhuurder verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse  waar verhuurder gevestigd is. 

17.2 Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze  overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil,  bij het kantongerecht of de arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting vam iedere rechter. Alles hieruit voortvloeiende kosten, zowel gerechtelijk als  buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de huurder. 

 1. Uw legitimatie 

Als u huurt bij Henk Wagenaar BV is legitimatie verplicht. Dat kan met een geldig paspoort of rijbewijs.

Bezoekadres

 • Noodstroomsystemen Vos Apeldoorn
 • Lange Amerikaweg 90
 • 7332 BR Apeldoorn

Contactinformatie